RODO


Klauzula informacyjna zgodna z RODO – art.13
w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Spółka Jawna ul. Janusza Korczaka 33 A 15-196 Białystok
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) marketingu bezpośredniego,
b) realizacji zawartych z APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J. umów, zamówień,
c) wykonania ciążących na APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
e) dochodzenia roszczeń.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) w zakresie prawnie uzasadnionego interesu APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów
b) w zakresie wykonywania umów, zamówień, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – art 14
w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Spółka Jawna ul. Janusza Korczaka 33 A 15-196 Białystok
2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:
a) imię, nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu, numer fax,
e) numery: NIP, REGON, KRS,
f) numer rachunku bankowego,
g) informacje o płatnościach i zadłużeniu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) marketingu bezpośredniego,
b) realizacji zawartych z APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J umów, zamówień,
c) wykonania ciążących na APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji,
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
e) dochodzenia roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) w zakresie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów
b) w zakresie wykonywania umów, zamówień, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na APP-SYSTEM Piotr Romaniuk i Spółka Sp. J
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z
Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
6.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
9.Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu
12. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
a) partnerzy handlowi administratora,
b) Internet (baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).